Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Telerau & amodau

Mae gwefan Oriel Davies yma i chi ei mwynhau ac i ddarparu gwybodaeth i chi. Rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud y wybodaeth mor ddefnyddiol, cywir ac mor hygyrch â phosib, ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ac adborth i’r diben hwn. If you are experiencing any problems with this site, or would like to suggest any errors or improvements, please email: web@orieldavies.org

Polisi Preifatrwydd

Oriel Davies

POLISI PREIFATRWYDD GWEFAN 
Mai 2018

Mae Oriel Davies wedi ymrwymo i warchod a pharchu eich preifatrwydd. Mae’r polisi hwn yn weithredol pan fyddwch yn defnyddio gwefan Oriel Davies (www.orieldavies.org) a rhestr e-bost Oriel Davies.

Mae’r polisi hwn yn datgan ar ba sail y bydd unrhyw ddata personol y bydd Oriel Davies yn ei gasglu gennych chi, neu y gallech ei roi i Oriel Davies, yn cael ei brosesu. Gofynnwn i chi ddarllen y canlynol yn ofalus i ddeall sut yr ydym yn casglu ac yn defnyddio eich data personol.

I ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), y rheolydd data yw:

Oriel Davies Gallery, Y Parc/ The Park, Y Drenewydd/ Newtown, Powys SY16 2NZ

Ein cynrychiolydd enwebedig i ddibenion y Ddeddf yw Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr Oriel Davies

Mae Oriel Davies yn casglu data ar

i. ymwelwyr â GWEFAN Oriel Davies trwy gyfrwng Cwcis

ii.tanysgrifwyr i restr e-bost Oriel Davies trwy wefan Oriel Davies / ffurflenni cofrestru yn yr oriel

GWEFAN ORIEL DAVIES

Pa wybodaeth sy’n cael ei chasglu?

Mae gwefan Oriel Davies yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur ac i olrhain gweithgarwch ymwelwyr yn ddienw.

Pam mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu?

Mae rhai cwcis ar y safle’n hanfodol, ac ni fyddai’r safle’n gweithio’n ôl y disgwyl hebddynt. Mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod pan fyddwch yn cyflwyno ffurflen, yn mewngofnodi neu’n rhyngweithio â’r safle trwy wneud rhywbeth sy’n mynd y tu hwnt i glicio ar ddolenni syml.

Rydym hefyd yn defnyddio rhai cwcis nad ydynt yn hanfodol i olrhain ymwelwyr neu i wella eich profiad o’r safle. 

Sut fydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio?

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio ac yn gwelywio drwy wefan Oriel Davies.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i adrodd i gyllidwyr fel Cyngor Celfyddydau Cymru ac i ddadansoddi defnydd o’r wefan fel y gallwn weithio’n barhaus i ychwanegu nodweddion newydd ac i wella eich profiad ohoni.

Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth, fel nifer yr ymwelwyr â’r safle, pa dudalennau maent yn ymweld â hwy ac o ble maent wedi dod i’r safle. Mae’r wybodaeth hon yn ddienw ac ni ellir ei defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Sut i ddirymu cydsyniad

Os nad ydych yn hapus â hyn, ni fyddwn yn gosod y cwcis hyn ond efallai na fydd rhai o nodweddion gorau’r safle ar gael. Gallwch roi neu ddirymu caniatâd ar gyfer cwcis trwy glicio ar yr eicon yng nghornel chwith isaf ffenestr eich porwr.

RHESTR E-BOST ORIEL DAVIES

Pa wybodaeth sy’n cael ei chasglu? 

Pan fyddwch yn ymuno â rhestr e-bost Oriel Davies dim ond eich cyfeiriad e-bost a rhai opsiynau tanysgrifio sy’n diffinio’r wybodaeth rydych am ei chael gennym sy’n cael eu casglu.

Gallwn, o bryd i’w gilydd, gynnal arolygon o ymwelwyr, ond nid oes yn rhaid i chi gymryd rhan ynddynt. Bydd gwybodaeth a gesglir drwy’r dull hwn yn cael ei chymryd o’r gronfa ddata o danysgrifwyr a bydd yn cael ei phrosesu ar wahân i’ch data personol. 

Pam mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu?

Pan fyddwch yn tanysgrifio i restr e-bost Oriel Davies rydych yn rhoi caniatâd i’ch cyfeiriad e-bost gael ei ddefnyddio i gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am arddangosfeydd, digwyddiadau, gweithgarwch codi arian a chynigion arbennig. 

Mae eich cyfeiriad e-bost a’ch opsiynau tanysgrifio’n ein galluogi i anfon gwybodaeth atoch am y gweithgareddau a gynhelir gan Oriel Davies sydd fwyaf perthnasol i chi. Gallwch ddewis cael gwybodaeth am Arddangosfeydd / Digwyddiadau’n unig, Gweithgareddau Teuluol yn unig neu gael gwybodaeth am holl weithgareddau Oriel Davies.

Gallwn, o bryd i’w gilydd, ofyn am eich cefnogaeth neu ofyn cwestiynau pellach i’n helpu i ddeall ein cronfa o ddefnyddwyr yn well. Mae’r data yn ein helpu i ledaenu ein gweithgarwch codi arian neu i fonitro a gwella ein strategaeth gyfathrebu ac i adrodd i’n cyllidwyr am broffil ein cynulleidfa.

Sut fydd yr wybodaeth yn cael ei storio a’i defnyddio? 

Pan fyddwch yn cwblhau ffurflen adborth Oriel Davies neu’n cofrestru i gael negeseuon e-bost yn yr oriel, bydd dolen yn cael ei hanfon atoch i danysgrifio i restr e-bost Oriel Davies trwy wefan Oriel Davies. Mae hyn yn ein galluogi i gydymffurfio’n llawn â chanllawiau Diogelu Data trwy sicrhau eich bod yn cydsynio i’ch data gael ei ddefnyddio’n unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn.  

Pan fyddwch yn tanysgrifio i restr e-bost Oriel Davies trwy wefan Oriel Davies, bydd eich cyfeiriad e-bost a’ch opsiynau tanysgrifio’n cael eu storio ar weinydd diogel 'MailChimp' (rhagor o wybodaeth am ddiogelwch data MailChimp).

Ni fyddwn yn rhannu eich data personol ag unrhyw drydydd parti. Bydd yn cael ei gadw’n ddiogel at ddefnydd Oriel Davies yn unig. 

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw’r data?

Bydd gwybodaeth bersonol (eich cyfeiriad e-bost) ar ffurflenni adborth neu ffurflenni tanysgrifio i’n rhestr e-bost yn cael eu gwaredu’n ddiogel cyn gynted ag y byddwn wedi anfon e-bost atoch i gadarnhau eich tanysgrifiad trwy wefan Oriel Davies.

Ar ôl tanysgrifio, bydd eich cyfeiriad e-bost a’ch gwybodaeth danysgrifio’n cael eu cadw ar weinydd diogel 'MailChimp' tan i chi dynnu eich cydsyniad yn ôl drwy ddatdanysgrifio.

Sut i ddatdanysgrifio o restr e-bost Oriel Davies

Gallwch ddatdanysgrifio o restr e-bost Oriel Davies ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen 'Datdanysgrifio' ar waelod negeseuon e-bost neu trwy anfon e-bost desk@orieldavies.org

Mae croeso i chi danysgrifio eto’n ddiweddarach os byddwch yn dewis.

CYFFREDINOL

Sut allaf fi weithredu fy hawliau?

Mae gennych chi hawl i gysylltu ag unrhyw ‘reolydd data’ (fel Oriel Davies) i ofyn am wybodaeth am sut a pham mae eich data’n cael ei ddefnyddio. Mae hyn yn cynnwys Hysbysiad Toramod, Hawl i Fynediad, yr Hawl i Gael eich Anghofio a Chludadwyedd Data.

Os hoffech chi gysylltu â Oriel Davies ynghylch eich data, defnyddiwch y manylion cyswllt ar ddiwedd y ddogfen hon.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Rydym yn cadw’r hawl i newid y Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. Bydd unrhyw newidiadau’n weithredol ar unwaith ar ôl cyhoeddi’r Polisi Preifatrwydd diwygiedig.

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Cewch ragor fanylion am Fil Diogelu Data'r DU (https://inorganic/for-organisations/data-protection-bill/

Cewch ragor fanylion am Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) (https://word-processing/).

Dolenni

Mae www.orieldavies.org yn cynnwys dolenni at wefannau eraill  – cofiwch pan fyddwch yn clicio ar unrhyw un o’r dolenni hyn y byddwch yn mynd i wefan arall ac y bydd eu telerau, eu hamodau a’u polisïau hwy’n weithredol pan fyddwch yn ymweld â’u tudalennau, ac y gall y rhain fod yn wahanol i’n rhai ni.

Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost i: desk@orieldavies.org

Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn: Oriel Davies Gallery, Y Parc/ The Park, Y Drenewydd/ Newtown, Powys SY16 2NZ

Ymwrthodiad

Mae Oriel Davies Gallery wedi ceisio sicrhau bod y cynnwys a’r wybodaeth ar ei thudalennau gwe yn gywir a’n gyfredol, ond ni ellir gwarantu hyn, ac mae unrhyw berson sy’n defnyddio’r wybodaeth o’r safle hon yn gwneud hyn ar eu cyfrifoldeb eu hun.
Er bod ODG yn cymryd gofal i archwilio a phrofi deunydd y wefan yn ystod pob cam cynhyrchu, nid yw’n gallu derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu i’ch system gyfrifiadur a allai ddigwydd wrth edrych ar y wefan hon neu wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio ohoni.

Hawlfraint

Mae cynnwys y safle yma, yn cynnwys yr holl luniau a thestun, yn cael eu diogelu gan hawlfraint. Darperir yr holl ddeunyddiau ar gyfer dibenion pori ac edrych yn unig. Ni chaniateir gwneud copïau o’r lluniau digidol neu destun oni bai ar gyfer defnydd personol. Ystyr 'defnydd personol’ yw defnydd anfasnachol, domestig gan unigolyn sy’n cynnwys gwneud dim ond un copi yn unig o bob delwedd ddigidol. Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint Oriel Davies Gallery, a gwaherddir atgynhyrchu'r gwaith na’i dynnu allan er dibenion ei storio mewn man arall, ei arddangos, ei berfformio’n gyhoeddus, ei ddarlledu, ei rentu, ei roi ar brydles na’i fenthyg, oni roddir caniatâd penodol i wneud hynny.

Dolenni

Ar brydau, gallai Oriel Davies Gallery arddangos dolenni i wefannau eraill ond nid yw’n gyfrifol am gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw wefan gysylltiedig ac, i’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, mae’n eithrio’r holl atebolrwydd a allai godi o ddefnyddio neu gyfeirio at y safle cysylltiedig.

Elw

Mae’r holl elw’n mynd i gefnogi gwaith Oriel Davies Gallery, sy’n cynnwys yr arddangosfa a’r rhaglen addysg.