Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Cefnogwch ni, ymunwch â ni

Grŵp gweithgar o unigolion yw Cyfeillion Oriel Davies sydd wedi’u hymroddi i gefnogi Oriel Davies Gallery a chreu cyswllt cryf rhwng yr Oriel a’i chynulleidfaoedd. Caiff ffrindiau eu dewis o’r cyhoedd cyffredin ac mae croeso mawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn unrhyw agwedd o’r byd celf i ymuno â ni. Mae’r Cyfeillion yn trefnu rhaglen amrywiol o deithiau a digwyddiadau cymdeithasol, sy’n cynorthwyo i godi arian i’r Oriel. Mae Cyfeillion hefyd yn cynorthwyo gyda rhagolygon a digwyddiadau, yn y dderbynfa, ac i oruchwylio arddangosfeydd.

Mae dod yn Gyfaill yn ffordd wych o gefnogi rhaglen weithgareddau Oriel Davies, cwrdd â phobl newydd, a manteisio o ystod o gyfleoedd i ehangu boddhad o’r celfyddydau gweledol.

Mae manteision yn cynnwys:

  • Gwahoddiadau i agoriadau, sgriniau a digwyddiadau
  • Tripiau â chymhorthdal i arddangosfeydd a digwyddiadau celf o bwys
  • Mynediad i ddarlithoedd gan arbenigwyr ar ystod o dopigau celf cyfoes a hanesyddol
  • Y cyfle i gymryd rhan ym mhrosiectau a gweithgareddau Oriel Davies
  • Cefnogi rhaglen weithgareddau Oriel Davies
  • Cyfraddau consesiynol i weithdai Oriel Davies
  • Gostyngiad o 10% ar bob archeb dros £5 yn Siop yr Oriel
  • Cyswllt gwe personol ar Flog Cyfeillion Oriel Davies

£12 yw’r gost flynyddol o ymuno â Chyfeillion Oriel Davies a £6 i fyfyrwyr, neu £20 am aelodaeth ddwbl i ddau aelod o’r un cyfeiriad. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch yr oriel ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost at: desk@orieldavies.org

Rhoi rhodd

Rydym angen cymorth i gynorthwyo i ddarparu a datblygu ein rhaglen o arddangosfeydd, gweithdai a phrosiectau allgymorth addysgol. Codir yr incwm yma drwy gefnogaeth hael gan unigolion, sefydliadau elusennol, noddwyr corfforaethol a drwy werthu nwyddau yn Siop yr Oriel.

Gallwch chi ein helpu ni drwy roi rhodd untro neu flynyddol, drwy noddi arddangosfa, digwyddiad neu weithgaredd addysgol, neu drwy ddod yn Gymwynaswr neu’n Noddwr.

Mae manteision i unigolion yn cynnwys Eich enw ar restr Cymwynaswyr yr Oriel, cael eich diweddaru’n rheolaidd ynghylch gweithgareddau’r Oriel, cydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth yn Nerbynfa’r Oriel.

Mae manteision i fusnes yn cynnwys Eich enw ar ddeunydd cyhoeddusrwydd & marchnata’r Oriel sy’n cyrraedd cynulleidfaoedd mawr a phenodol - ar gyfartaledd, rydym yn derbyn dros 90,000 o ymwelwyr i’r Oriel pob blwyddyn a’n cyrraedd llawer mwy drwy arddangosfeydd teithiol a drwy’r wefan, sy’n cynorthwyo i gyflawni eich amcanion corfforaethol, cymdeithasol a cymunedol, codi proffil eich cwmni o fewn y gymuned leol, a derbyn gwahoddiadau arbennig i ragolygon & digwyddiadau rhwydweithio.

Os hoffech chi ddysgu mwy am roi rhodd steffan@orieldavies.org / 01686 625041

Gwirfoddoli

Dewch yn rhan o un o’r orielau celf gyfoes fwyaf bywiog yng Nghymru.
Rydym bob amser yn edrych am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda phob agwedd o fywyd yr oriel, o lunio arddangosfeydd i weinyddu a marchnata. Os oes gennych chi sgiliau arbennig ag yr hoffech chi gymryd rhan, desk@orieldavies.org / 01686 625041