Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Oriel Davies Gallery – Yn eisiau- Ymddiriedolwyr

Ein gweledigaeth ydy ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio drwy gelfyddyd a diwylliant gweledol cyfoes ac arloesol.  Rydym yn ceisio gwneud hyn drwy ddarparu rhaglen gynhwysol a chroesawgar o weithgareddau addysg, cyfranogiad ac ymgysylltu sy'n berthnasol i fywydau ein cymunedau.

Rydym yn chwilio'n arbennig, am Ymddiriedolwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad mewn un neu fwy o'r meysydd canlynol: cyfrifeg a chyllid, codi arian, marchnata a chyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a nawdd, adnoddau dynol, artistiaid a gwneuthurwyr y mae eu hymarfer yn cyd-fynd â Chenhadaeth a Gweledigaeth Oriel Davies.

Safbwyntiau Newydd

Rydym yn benderfynol o groesawu lleisiau newydd o gefndiroedd amrywiol i'n Bwrdd. Rydym eisiau sicrhau bod ein Hymddiriedolwyr yn adlewyrchu ac yn cynrychioli ein holl gymunedau amrywiol, drwy eu hil, eu rhyw, eu rhywioldeb, eu hoed, eu hiaith, eu tarddiad ethnig/cenedlaethol, eu crefydd neu eu cred, eu hanabledd, eu statws ariannol, neu lle maen nhw’n byw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd yn cydymffurfio â’r canlynol:

 

Telerau’r Penodiad

Mae’r swydd hon yn un wirfoddol, ac nid yw'n cael ei thalu. Gellir hawlio costau.

Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais

Os hoffech drafod y rôl hon yn gyfrinachol, anfonwch e-bost at Andrew Oxenham, y Cadeirydd -andrew.oxenham@wmlaw.co.uk.  I wneud cais, anfonwch eich CV, llythyr eglurhaol, a'r ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd ar gael isod at Andrew Oxenham, y Cadeirydd, yn andrew.oxenham@wmlaw.co.uk, neu drwy'r post at Andrew Oxenham, Cadeirydd, Oriel Davies Gallery, y Parc, y Drenewydd, Powys SY16 3NZ.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau:  Dydd Iau, 30 Ebrill 2020.

Bydd ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i gyfarfod â chynrychiolwyr y Bwrdd yn gynnar ym mis Mai, er mwyn gallu ystyried y penodiadau yng Nghyfarfod y Bwrdd ar ddydd Mercher, 20 Mai 2020.

 

Cyhoeddwyd 18 Mawrth 2020
Newyddion >