Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Swydd Cyfarwyddwr Recriwtio

Exhibition Opening

Cyfarwyddwr

Cyflog cychwynnol £38,000 y flwyddyn, yn codi i £43,000 y flwyddyn, yn amodol ar dargedau incwm a ragwelir a chyllidebau refeniw

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2017

AIL HYSBYSEB: Penodwyd unigolyn perffaith i’r swydd yn nhymor y Gwanwyn 2017.  Yn anffodus, oherwydd newid mewn amgylchiadau personol, bu’n rhaid i’r darpar gyfarwyddwr dynnu nôl cyn dechrau yn y swydd.

Mae ymddiriedolwyr Oriel Davies yn dymuno penodi Cyfarwyddwr galluog, uchelgeisiol ac uchel iawn eu cymhelliant, i arwain yr Oriel ymlaen i gam nesaf ei datblygiad, gan adeiladu ar ei llwyddiannau yn y gorffennol a’i henw da, a sicrhau dyfodol cryf a bywiog.

Mae Oriel Davies yn rhan o Bortffolio Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r oriel wedi gweld datblygiad cyfalaf mawr o dan ei Chyfarwyddwr blaenorol, Amanda Farr, ac wedi ennill ei sefyllfa bresennol fel un o orielau celfyddyd gyfoes blaenllaw Cymru. Drwy weithio gydag artistiaid o Gymru ac yn rhyngwladol, a chyflwyno rhaglenni arloesol a dychmygus, mae gan yr Oriel enw rhagorol yn genedlaethol, ac mae ei henw da yn ymledu yn rhyngwladol, gan gynnwys yr arddangosfa glodfawr, Wales in Venice Cymru yn Fenis 2013, ‘The Starry Messenger’ gan Bedwyr Williams.

Mewn ymateb i'r sefyllfa newidiol mewn cyllid cyhoeddus, y flaenoriaeth ar gyfer Oriel Davies yw datblygu ffrydiau incwm amrywiol, cadarn a chynaliadwy. Ar ôl cyflwyno Astudiaeth Ddichonoldeb uchelgeisiol yn llwyddiannus, mae’r oriel bellach yn cychwyn ar y cam datblygu o raglen gyfalaf sylweddol i ehangu'r adeilad a datblygu ei photensial ar gyfer cynhyrchu incwm, a gwella'i chynnig artistig a chymunedol. Yn ystod y broses o gyflwyno rhaglen strategol o godi arian a datblygu, bydd y Cyfarwyddwr newydd hefyd yn arwain y mudiad yn llwyddiannus drwy gamau cwblhau'r prosiect hwn.

Saif Oriel Davies yng nghanol tref hanesyddol Y Drenewydd ym Mhowys, sef calon hardd Cymru. Mae'n chwarae rhan allweddol ym mywyd diwylliannol y dref a'r rhanbarth, ac mewn denu ymwelwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol, ond heb fod yn hanfodol.

I gael rhagor o wybodaeth yngl┼Ěn â'r swydd heriol, anodd, a chyffrous hon neu i ofyn am becyn cais, cysylltwch â desk@orieldavies.org.

Dyddiad Cau 31 Gorffennaf 2017
Cynhelir cyfweliadau ar 10 ac 11 Awst 2017

 

 

 [LJ1]Welsh

Cyhoeddwyd 13 Mehefin 2017
Newyddion >