Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Galwad am Artistiaid

Galwad am Artistiaid

The Drawing Room

Dyddiad cau: Dydd Sul 24 Gorffennaf 2016

Mae Oriel Davies yn chwilio am artist/ gwneuthurwr gyda chefndir mewn arferion cyfranogol i weithio gyda’r myfyrwyr Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot a Phowys, y Drenewydd, yr hydref hwn. Rydym yn gwahodd cynigion gan artistiaid gweledol, arbenigwyr crefft a darlunwyr i ysgogi myfyrwyr i wneud gwrthrychau fydd yn cael eu defnyddio i greu, dodrefnu ac addurno The Drawing Room, sydd yn rhedeg o 22 Hydref tan 25 Chwefror 2017. 

Mae The Drawing Room yn ofod creadigol, cymdeithasol, lle bydd gwaith celf, perfformiadau, gwaith crefft a ffilmiau yn cael eu creu, eu rhannu a’u hysbrydoli.

Rydym eisiau gweithio ar y cyd ag artistiaid a'r cyhoedd, i greu ystafell chwilfrydig o groesawgar, sydd wedi’i rhoi at ei gilydd o wrthrychau pwrpasol, personol, sydd wedi’u darganfod a’u casglu; a fydd yn ysgogi rhaglen o weithdai a gweithgareddau, sgyrsiau ac arddangosiadau, perfformiadau, sgriniadau a digwyddiadau.  Bydd hwn yn ofod amlddefnydd – yn stiwdio i artistiaid, yn sinema ' bwtîg ', yn set llwyfan, yn ystafell newyddion…Yn le ar gyfer syniadau, lle bydd trafodaeth, dysgu, creadigrwydd a chwarae yn cael eu hannog.  Bydd yn ofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf.

Mae The Drawing Room yn rhan o Open Space, prosiect peilot dwy flynedd Oriel Davies Gallery sy'n rhedeg o fis Mawrth 2016 tan fis Mawrth 2018. Dros y ddwy flynedd, bydd Open Space yn cyflwyno llwyfan eang o weithgareddau diwylliannol o fis Hydref tan fis Ionawr / Chwefror, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglenni arddangosfeydd a dysgu presennol yr Oriel.

Mae Oriel Davies yn oriel gelf gyfoes yng nghanol Cymru. Dyma’r lleoliad celfyddydau gweledol mwyaf o ran maint, a mwyaf arwyddocaol yn y rhanbarth,  ac mae hi'n brif oriel yng Nghymru, sy'n arddangos celf a chrefft cenedlaethol a rhyngwladol arloesol

Mae Open Space yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/drawing-room

Manylion

Bydd grŵp o hyd at 35 o fyfyrwyr o bob rhan o gyrsiau Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth coleg NPTC - Diploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio, Lefel Sylfaen 3 a 4, a Diploma Estynedig Blwyddyn 1 a 2, yn cael y cyfle i greu gwrthrych, neu gyfres o wrthrychau ar gyfer The Drawing Room. Rydym angen arweinydd a chyfathrebwr cryf, gyda'r gallu i ysbrydoli, ennyn brwdfrydedd ac ysgogi myfyrwyr i gyflwyno gweithdai creadigol deuddydd gyda'r grŵp hwn o fyfyrwyr - un ar ddechrau'r tymor pan mae'r artist yn cychwyn prosiect ac un tuag at ddiwedd y modiwl pan mae'r prosiect yn dod i ben a gweithiau’n cael eu dewis.

Gweithdy 1

Dyddiad: Yr wythnos yn dechrau 12 Medi 2016

Lleoliad: Coleg NPTC, Y Drenewydd, Powys

Bydd y gweithdy’n cynnwys: Cyflwyniad cryno i arfer yr artist, cyfleoedd i rannu sgiliau a dechrau gweithio ar y prosiect arfaethedig gyda’r myfyrwyr.

Amser y Prosiect

Rhwng y bydd y ddau ddiwrnod, bydd myfyrwyr yn parhau gyda'r prosiect a osodwyd gan yr artist yn ystod Gweithdy Diwrnod 1. Byddant yn cael eu cefnogi gan diwtoriaid y cwrs, ac yn datblygu syniadau drwy ystod o ddeunyddiau a meysydd cwricwlwm.

Gweithdy 2

Dyddiad: Yn gynnar ym mis Tachwedd 2016

Lleoliad: The Drawing Room, Oriel Davies Gallery, y Drenewydd

Bydd y gweithdy’n cynnwys: Adborth ar gynnydd y prosiect, gwirio addasrwydd gweithiau, dewis gweithiau i gael eu cynnwys yn The Drawing Room, datblygiadau pellach.

Y bwriad yw bod yr holl ganlyniadau creadigol / gweithiau celf / gwrthrychau yn cael eu creu mewn ymateb i The Drawing Room, a bydd unrhyw wrthrychau yn aros yn y gofod tan ddiwedd y rhaglen (diwedd mis Chwefror). Gallai hyn fod, ond nid yn gyfyngedig i, eitem o ddodrefn, gêm fwrdd, dodrefn meddal, llyfr, addurn ... *

* Sylwer nad yw'r gofod yn cael ei staffio bob amser, a bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i ryngweithio gyda'r gofod, sy'n golygu y gallai gwrthrychau gael eu cyffwrdd a’u symud o gwmpas.

Gofynnir i artistiaid ddogfennu eu prosiect a chreu cyfleoedd i rannu eu proses greadigol a’u canlyniadau ar-lein. Gallai hyn fod ar ffurf dyddiadur neu flog a chynnwys ffilm, lluniau, darn ysgrifennu creadigol ac / neu lun.

Ar agor i artistiaid o bob rhan o’r DU.  Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan artistiaid o Gymru a siroedd y Ffin.

 

Ffioedd

Mae ffi nominal o £400 ar gael.

Mae cyllidebau ychwanegol ar gael ar gyfer deunyddiau a threuliau:

·       Costau teithio – uchafswm o £100

 

Ffurflen Gais - Preswyliad Artistiaid

Rhaid i geisiadau gynnwys y canlynol:

·       Ffurflen gais / ffurflen gais ar gyfer prosiect wedi’i chwblhau – isod

·       Curriculum vitae (uchafswm o ddwy dudalen*)

·       Datganiad artist (uchafswm o 250 gair*)

Dylai dogfennau gael eu cyflwyno mewn ffeiliau Word neu pdf

·       Dogfennaeth weledol o dri phrosiect enghreifftiol:

o   Cyflwynwch dair delwedd ddigidol llonydd o bob prosiect, wedi’u harbed fel ffeiliau jpg ar 300dpi (pob ffeil dim mwy na 2mb yr un). Peidiwch ag anfon lluniau fel ffeiliau tiff.

o   Ar gyfer lluniau  AV / symudol, anfonwch ddolen drwy Vimeo, YouTube, gwefan, gyda’r cyfrinair / cyfrineiriau perthnasol.

Dylid dychwelyd pob cais drwy e-bost at amber@orieldavies.org

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw dydd Sul 24 Gorffennaf 2016.

 

Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am Oriel Davies, ewch i www.orieldavies.org.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am The Drawing Room, cysylltwch ag Amber Knipe ar amber@orieldavies.org.

Os hoffech ymuno â thrafodaeth ar-lein am The Drawing Room, ewch i https://www.facebook.com/groups/126604954413013.

 

Ffurflen Gais - DOWNLOAD

Cyhoeddwyd 12 Gorffennaf 2016
Newyddion >