The Bird Company | Celf Able

Dydd Mercher 08 Tachwedd 2017 | 2-3.30pm | Digwyddiad AM DDIM*
Dydd Mercher 24 Ionawr ... mwy >

Seminar Datblygiad Proffesiynol i Artistiaid - How to Get Your Work Shown

Seminar Datblygiad Proffesiynol i Artistiaid
How to Get Your Work Shown Dydd Gwener 26 Ionawr ... mwy >

Messy Kitchen | gweithgaredd i blant a theuluoedd yn the kitchen - Ionawr

AM DDIM Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 4 a 5

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies.

Gwahoddir artistiaid i gyflwyno ceisiadau ar gyfer naill ai rhan 4: Cyfnod Preswyl Litmus neu rhan 5: Comisiwn Litmus.

Mae Litmus wedi’i lleoli yn ein trydydd gofod arddangos, sy’n ofod bach, ond eto hyblyg, sy’n mesur 158cm (ll) x 212cm (h) x 219cm (u). Wrth i ni sefydlu’r rhaglen hon, mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried gofodau / mannau eraill yn Oriel Davies (boed yn gorfforol neu’n ddigidol), a'r ardal gyfagos.

Mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n dangos uchelgais, natur arbrofol a chymryd risgiau creadigol fel rhan o ymrwymiad i ddatblygu eu harfer creadigol.

Beth sydd yn cael ei gynnig?

Cyfnod Preswyl Litmus

Fel rhan o’r cyfle hwn, rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut y gallech ddatblygu maes ymchwil neu agwedd, brosiect neu ddatblygiad newydd fel rhan o’ch arfer.  Mae Cyfnod Preswyl Litmus yn gyfle i amser a gofod archwilio elfennau newydd o arfer.

 • Cyfnod preswyl yn ein trydydd gofod arddangos. Dyddiadau’r cyfnod preswyl: 09 Rhagfyr 2017 - 27 Ionawr 2018.
 • Cefnogaeth a sgwrs guradurol ac ymarferol gan  Louise Hobson, Curadur Litmus, Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies, a thîm ehangach yr oriel.
 • Ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gostau teithio, llety a threuliau.

Comisiwn Litmus

Rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut allwch chi egluro eich ymchwil presennol, canolbwyntio ar eich arfer a datblygu gwaith newydd fel rhan o’r cyfle hwn. Mae Comisiwn Litmus yn gyfle i brofi syniadau a gwireddu cam nesaf eich arfer.

 • Arddangosfa yn ein trydydd gofod arddangos. Dyddiadau’r arddangosfa: 10 Chwefror - 11 Ebrill 2018.
 • Cefnogaeth am syniadau curadurol ac am bryderon  ymarferol gan  Louise Hobson, Curadur Litmus, Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies, a thîm ehangach yr oriel.
 • Ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gynhyrchu, ac am adnoddau a threuliau.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

 • Artistiaid sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau -nod Litmus ydy cefnogi artistiaid o ardal ddaearyddol eang ar draws Cymru a'r Siroedd o’i hamgylch (Sir Gaer, Sir Amwythig, Swydd Henffordd, Sir Gaerloyw).
 • Fel sefydliad sy'n ceisio cefnogi artistiaid o bob cefndir, mae Oriel Davies yn croesawu ceisiadau gan artistiaid Duon a Lleiafrifoedd Ethnig a hefyd, yr artistiaid hynny sy’n nodi eu bod yn anabl.
 • Artistiaid sy’n gweithio trwy unrhyw gyfrwng-nod Litmus ydy cefnogi artistiaid sydd ag amrywiaeth o arferion a dulliau artistig.
 • Artistiaid newydd-bydd yr artistiaid fydd yn cael eu dethol yn y broses o sefydlu eu harfer creadigol/proffesiynol.
 • Rydym yn edrych am yr artistiaid hynny a fydd yn elwa fwyaf o'r Rhaglen Litmus ac o'r gefnogaeth a’r sgwrs fydd ar gael.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais drwy lawrlwytho a chwblhau’r Ffurflen Gais ar gyfer Galwad Agored Litmus – Rhannau 4 a 5, sy'n gofyn am y canlynol:

 • Dywedwch wrthym os ydych chi’n gwneud cais ar gyfer: Comisiwn Litmus neu ar gyfer Cyfnod Preswyl Litmus.
 • Cyflwynwch eich hun ac eich arfer (dim mwy na 200 o eiriau)
 • Amlinellwch sut rydych yn bwriadu defnyddio'r cyfle hwn, a chofiwch gynnwys syniadau a phwyntiau cychwynnol (dim mwy na 400 o eiriau)
 • Dywedwch wrthym beth sy’n llywio eich arfer, a sut y gall y prosiect hwn eich galluogi chi i ddatblygu eich arfer ac i gefnogi eich datblygiad personol a/neu broffesiynol (dim mwy na 400 o eiriau)
 • Atodwch eich CV (dim mwy na dwy dudalen A4)
 • Atodwch un ffeil PDF o hyd at 6 o luniau ac/neu hyd at bedwar dolen gwe (i ffeiliau sain neu fideo) i ddangos enghreifftiau o'ch gwaith
 • http://www.orieldavies.org/sites/default/files/Equal Opp Form CYMRAEG.doc" target="_blank">Lawrlwythwch, llenwch, ac atodwch ein ffurflen monitro cyfle cyfartal.

Dyddiadau Pwysig

 • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 09 Hydref 2017, 9am
 • Hysbysu artistiaid am ddyddiad y cyfweliad: Dydd Iau 12 Hydref 2017
 • Cyfweliadau artistiaid yn Oriel Davies, Y Drenewydd: Mercher 18 Hydref 2017
 • Hysbysu’r artistiaid llwyddiannus: Dydd Gwener 20 Hydref 2017

Dylid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau a deunydd ychwanegol drwy e-bost at: Louise Hobson litmus@orieldavies.org gyda’r llinell bwnc: Cais Litmus - Rhannau 4 a 5 

Lawrlwytho:

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 4 a 5
Ffurflen Gais
Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Cyhoeddwyd 07 Medi 2017
Newyddion >