Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol (LCS): Galw am Ymarferydd Creadigol

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol (LCS): Galw am Ymarferydd Creadigol

Ysgol Cedewain, Lôn y Blanhigfa, Y Drenewydd, Powys SY16 1LH

Ynglŷn â Chynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Nod y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hyrwyddo dulliau newydd o weithio yn yr ysgolion trwy ddatblygu rhaglen arloesol o ddysgu mewn cydweithrediad ag Ymarferwyr Creadigol, er mwyn gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu ac ymgorffori’r arferion hyn yn yr ysgolion. Mae hyn wedi’i seilio ar y gred nad sgil sy’n rhan o’r celfyddydau yn unig yw creadigrwydd, ond gallu ehangach i gwestiynu, i wneud cysylltiadau a defnyddio ffyrdd arloesol a dychmygus o ddatrys problemau. Mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gwahodd Ymarferwyr Creadigol i gydweithredu’n llawn â disgyblion ac athrawon i ddatblygu profiad dysgu newydd gyda’i gilydd.  Bydd cyfle i ddysgu mwy yn <http://www.arts.wales/what-we-do/creative-learning/the-lead-creative-schools-scheme>

Ysgol Cedewain

Ysgol ddydd arbennig o faint sylweddol yw Ysgol Cedewain. Mae’n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed gydag amrywiaeth eang o anawsterau addysgol, corfforol a synhwyraidd. Mae gan yr ysgol dîm tra medrus sy’n llawn cymhelliant ac ymroddiad ac yn llunio perthnasoedd gwaith rhagorol gyda disgyblion a’u teuluoedd i sicrhau bod pawb yn trin y dysgu mewn modd cyson. Mae’r cwricwlwm yn ymgorffori’r Cyfnod Sylfaen, y Cwricwlwm Cenedlaethol (wedi’i addasu i ddiwallu anghenion ein dysgwyr a’u herio fel unigolion) a chwricwlwm galwedigaethol fesul modiwl ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau hŷn.

Bydd y Gymraeg yn cael ei haddysgu ymhob rhan o’r ysgol ond Saesneg yw’r brif iaith sy’n cael ei dysgu. Yn Ysgol Cedewain rydym yn meithrin awyrgylch lle mae’n bwysig dathlu cyflawniadau disgyblion, waeth pa mor fach yw camau’r cynnydd. Mae ethos boneddigaidd, cefnogol a hapus iawn yn yr ysgol a chroeso cynnes i ymwelwyr. Dyma fydd ein hail flwyddyn fel Ysgol Greadigol Arweiniol.

Ymholiadau ein prosiect: O ble y daw ein pethau? I ble y maen nhw’n mynd?

Rydym yn chwilio am un Ymarferydd Creadigol neu fwy, gyda’r brwdfrydedd, yr ehangder profiad, y sgiliau creadigol, yr hyblygrwydd a’r dychymyg i ysbrydoli a chydweithredu gyda’n disgyblion er mwyn edrych yn fanwl ar faterion rhyngddibyniaeth a chynaliadwyedd. Trwy fynd i’r afael â’r cwestiynau allweddol yma, gobeithiwn y bydd y prosiect yn galluogi disgyblion i ddysgu am darddiad eu hoff bethau a’u helpu i ddod yn fwy ymwybodol o effaith eu gweithredoedd a’u dewisiadau ar eraill, yn eu bywydau pob dydd ac ar yr ochr arall i’r byd. Bydd y prosiect yn cysylltu â’r Rhaglen Dysgu Fyd-eang a chynnydd Ysgol Cedewain tuag at ddod yn Ysgol Eco, trwy ddarparu cyfle i ddysgu am ddaearyddiaeth, llythrennedd a dinasyddiaeth fyd-eang yn ogystal ag ABCh.

Bydd yr ymarferydd/ymarferwyr yn gweithio gyda phobl ifanc 11-15 oed, ag amrediad eang o anableddau dysgu a/neu gorfforol. (Cymerodd y rhan fwyaf o’r un disgyblion ran ym Mlwyddyn 1 ein prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol a oedd yn canolbwyntio ar ddysgu sut i drin emosiynau, gan weithio gyda dau ymarferydd trwy gyfrwng y ddrama a thechneg stop motion animation.)

Prif gyfrwng celf /maes ymarfer: Byddem yn croesawu’n arbennig ymarferwyr sy’n teimlo’n angerddol am gyflwyno iaith trwy ysgrifennu creadigol, barddoniaeth, rap ac ati. Fodd bynnag, mae gennym hefyd ddiddordeb yn y rheiny sy'n cynnig sgiliau a allai helpu disgyblion i weld eu geiriau a’u syniadau mewn ffyrdd dychmygus ac annisgwyl (e.e. celf weledol, cerfluniaeth, celf amgylcheddol, ffilm, gwneud propiau ac ati.

Am ba fath o unigolyn rydyn ni’n chwilio:

Ry’n ni’n chwilio am ymarferydd sydd yn anad dim yn gydweithredwr, (yn gweithio gyda disgyblion, athrawon, staff cymorth, uwch reolwyr a’n Hasiant Creadigol LCS), yn hwylusydd ac yn alluogwr gyda dull holistig o weithio gyda phobl ifanc. Bydd gan y disgyblion y byddech yn gweithio gyda nhw amrywiaeth eang o fedrau ac anableddau, a gall rhai ohonynt for yn anodd annog ymgysylltiad â nhw. Bydd tan rai sgiliau corfforol, gwybyddol a chyfathrebu cyfyngedig iawn. Rhywun sy’n gallu annog creadigrwydd mewn eraill a helpu i adeiladu amgylchedd cefnogol lle mae pob un sy’n cymryd rhan (boed yn ddisgybl neu’n athro) yn teimlo bod ganddynt gefnogaeth a grym i arbrofi gyda syniadau a dulliau newydd. Unigolion hyblyg sy’n gallu gweithio mewn partneriaeth (gan rannu’r penderfyniadau a hwyluso profiad ymarferol), myfyrio ar y dysgu sydd wedi esblygu yn ystod y prosiect a’i fynegi) a lledaenu hyn o fewn yr ysgol a’i chymuned ehangach. Rhywun rhadlon ac amyneddgar sy’n sensitif ac yn llawn empathi, gyda disgwyliadau realistig ond uchelgeisiol ar gyfer pob un o’n dysgwyr ifanc, gan adael iddyn nhw ddod yn arweinwyr yn y broses. Rhywun sy’n gallu canfod cyfleoedd dysgu wrth iddyn nhw godi.

Sgiliau, profiad a gofynion:

Rhinweddau a medrau hanfodol

·      Amynedd a synnwyr digrifwch

·      Rhaid dangos ymroddiad i ddatblygu rhagoriaeth mewn ymarfer creadigol

·      Rhaid dangos ymroddiad i hwyluso gweithgareddau dysgu creadigol gydag eraill a dealltwriaeth o arferion meddwl creadigol fel rhywbeth sy’n hanfodol i’r broses honno

·      Rhaid bod yn ymroddedig ac yn frwdfrydig ynghylch cydweithredu’n fanwl gyda disgyblion, athrawon a staff cymorth dysgu, i gynllunio a darparu gweithgareddau mewn partneriaeth â hwy gydol y prosiect.

·      Bod â hyder i gymryd risgiau creadigol

·      Gallu myfyrio a gwerthuso’n effeithiol yn barhaus

Profiad dymunol

·      Profiad o hwyluso dysgu mewn ysgolion a deall sut y mae ysgolion yn gweithio

·      Gweithio gyda phobl ag anableddau.

Gofynion pellach

·      Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed.

·      Rhaid i’r Ymarferydd Creadigol llwyddiannus allu mynychu sesiwrn hyfforddiant deuddydd (oni bai eu bod eisoes wedi mynychu hyfforddiant ymarferwyr blaenorol ar gyfer prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol yn y dyfodol.) Bydd hyfforddiant yn digwydd ar 12 a 13 Hydref yn Aberystwyth.

Hyd y prosiect, nifer y dyddiau gwaith:

Byddai disgwyl i’r ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus gyfrannu at gynllun rhagarweiniol amlinellol y prosiect fis Medi. Rydym yn rhagweld cytundeb o 20 – 24 diwrnod i gyd, rhwng Medi 2016 a Mawrth 2017. Gellir trafod y dyddiadau a’u cytuno gyda’r ymgeisydd/ymgeisydd llwyddiannus. Mae cyllideb gyffredinol o £8000 gan y prosiect i dalu am yr holl ffioedd, treuliau rhesymol a deunyddiau.

Sut i wneud cais:

Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol sy’n myfyrio ar sut y byddai eich profiad a’ch rhinweddau’n eich gwneud chi’n ymgeisydd addas ar gyfer y prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol hwn yn Ysgol cedewain. Gall y cais gynnwys hyd at 3 delwedd (dim mwy na 2MB yr un) ac/neu un dolen briodol i ddarlunio eich arferion creadigol presennol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 23 Awst

Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael gwybod erbyn dydd Mercher 7 Medi trwy e-bost.

Cynhelir y cyfweliadau yn Ysgol Cedewain ddydd Mercher 14 Medi 2016.

Anfonwch eich cais trwy e-bost at Lauris Palshis, Cydlynydd Ysgolion LCS:  laurisp@cedewain.powys.sch.uk  Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr anfon e-bost at Lauris i’r cyfeiriad yma i gael rhagor o wybodaeth y tu allan i dymor yr ysgol. 

Download

Cyhoeddwyd 25 Gorffennaf 2016
Newyddion >