Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Brîff ar gyfer y Gwerthuswr- Open Space

Mae Oriel Davies yn chwilio am ffrind beirniadol sydd ag arbenigedd penodol mewn gwerthuso prosiectau celfyddydol a chymunedol. Mae hwn yn gyfle i ymgynghorydd o’r radd flaenaf i werthuso Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol i raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel.

Dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth 2016, a bydd yn dod i ben ddiwedd mis Ionawr 2017. Mae Open Space yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

Nod Open Space ydy datblygu rhaglenni artistig a dysgu presennol yr Oriel, drwy archwilio modelau newydd o weithio sy'n annog sbectrwm ehangach o fewnbynnau / allbynnau a chydweithredu creadigol, ynghyd â chyfranogi a rhyngweithio â chynulleidfaoedd a phartneriaid newydd, a rhai presennol.

The Drawing Room oedd rhan gyntaf y prosiect, a redodd o 22 Hydref 2016 tan 25 Chwefror 2017. Gofod amlddefnydd oedd The Drawing Room - stiwdio i artistiaid, set llwyfan, ystafell newyddion… Lle ar gyfer syniadau, lle'r oedd trafodaeth, dysgu, creadigrwydd a chwarae yn cael eu hannog.  Gofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf.

Trwy alwadau agored, sgyrsiau a gwahoddiadau - cymerodd preswylwyr, ysgolion, grwpiau gwirfoddol, artistiaid sefydledig a rhai newydd ran a chyfrannu at yr amgylchedd sy'n newid yn gyson.

Mae'r ail ran, sef The Kitchen, wedi adeiladu ar y cyflawniadau ym mlwyddyn un. Mae The Kitchen yn brosiect untro a gofod digwyddiadau, sydd yn agored i ymwelwyr o 07 Hydref 2017 tan 27 Ionawr 2018, ac sy’n cyflwyno rhaglen fywiog o weithdai, gweithgareddau, digwyddiadau a sgyrsiau ochr yn ochr â chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio ac annog ymyriadau cymunedol.

Mae The Kitchen yn ystafell i ymlacio a chymdeithasu ynddi, yn ogystal â lle i fod yn greadigol. Mae’r ystafell wedi cael ei dylunio fel amgylchedd hyblyg ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau, ac mae’n addasu ac yn newid yn barhaus wrth i ymwelwyr, artistiaid a grwpiau cymunedol greu a rhannu eu gwaith.

Gwerthuso’r Prosiect

Rydym angen adroddiad gwerthuso sy'n rhoi tystiolaeth o’r effaith,  ac sy’n adrodd stori yr Open Space trwy dynnu sylw at astudiaethau achos; casglu data ac adborth, ac adeiladu ar dystiolaeth feintiol yn ogystal â thystiolaeth ansoddol i gofnodi a mesur allbynnau / canlyniadau.

Bydd Gwerthuswr y Prosiect yn cael ei gefnogi gan y Cydlynydd Prosiect, ac yn adeiladu ar y data a'r adborth sydd eisoes wedi cael eu casglu drwy ffurflenni gwerthuso gan gynulleidfaoedd, cyfranogwyr, artistiaid a grwpiau.

Bydd yr adroddiad gwerthuso manwl yn:

Cais

Rydym yn edrych am ymgynghorydd sydd â hanes o lwyddo mewn:

Amserlen
27 Ionawr 2018    The Kitchen a’r holl weithgarwch cysylltiedig yn dod i ben
Rhagfyr 2017 - Chwefror 2018  Gwerthuso’r prosiect
wythnos yn dechrau 19 Chwefror 2018 Cyflwyno’r adroddiad ysgrifenedig terfynol

Cyllideb
Mae ffi uchafswm o £1,500 ar gael; dylai hyn gynnwys TAW a’r holl gostau a threuliau cysylltiedig.

Ceisiadau

Cyflwynwch gais, sy'n cynnwys:

Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at amber@orieldavies.org.

Dyddiad cau:  Dydd Sul 07 Ionawr 2018
Dyddiad Cychwyn:  Ar unwaith

Rhagor o wybodaeth
Cysylltwch gyda amber@orieldavies.org, cydlynydd y Prosiect Open Space am ragor o wybodaeth,

www.openspace.orieldavies.org

Cyhoeddwyd 19 Rhagfyr 2017
Newyddion >