Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Wild Wales

Elen Bonner

21 Chwefror 2009 - 25 Ebrill 2009

Video still

Image 1 of 3 next >   Elen Bonner Cardi (still) 2008

Clip fideo yw Wild Wales, a ffurfiwyd o gyfres o sgyrsiau wedi’u sgriptio sy’n edrych ar stereoteipiau o fywyd cefn gwlad yng Nghymru ac sy’n ystyried y berthynas rhwng stereoteipiau a hunaniaeth ddiwylliannol. Mae’r artist yn cynnig parodi o fywyd cefn gwlad yng Nghymru fel ffordd o drafod hunaniaeth ei hunan a hunaniaeth y rhai hynny o’i hamgylch.

Mae inFocus yn cynnal Wild Wales gan Elen Bonner, cyfres o ‘ddychanau’ ffilm fer ochr yn ochr â thestun a ysgogwyd gan lyfr yr ysgrifennydd teithio George Borrow Wild Wales, a gyhoeddwyd yn 1862, y mae teitl y gwaith yn addas iddo. Caiff y gwaith ei arddangos ar fonitor tra bod y sŵn a’r atmosffer arbennig yn llenwi’r gwagle. Mae’r gyfres o destun a dychanau dramatig byr, sy’n cael eu perfformio gan actorion amatur, yn mynd â ni i fyd bychan o anecdotau doniol.

Mae Wild Wales yn codi cwestiynau ynghylch cynrychiolaeth a hunaniaeth ddiwylliannol drwy gasgliad o chwe phortread bach a grëwyd mewn neuadd y pentref yn Llangeitho, Sir Geredigion. Tra bod gan yr actio a’r propiau esthetig cartref, lo-fi, mae ei rediad a’i gynnwys cysyniadol yn archwilio cyfres gymhleth o gyfeiriadau diwylliannol. Mae testunau sy’n atgoffaol yn weledol o sinema dawel, a ysgrifennwyd gan Bonner, yn ailddweud sawl digwyddiad tra bo aelodau lleol o’r Clwb Ffermwyr Ifanc yn actio’r golygfeydd. Mae’r dull bwriadol yma o actio amatur yn bwysig iawn i’r gwaith, ac o ddatgelu stereoteipiau a phortreadu bywyd cefn gwlad Gymreig. Mae Bonner yn archwilio ac yn cwestiynu materion o hunaniaeth ddiwylliannol a lleol mewn cymuned cefn gwlad. Mae’r arddull hunangyfeiriol, doniol yn atgoffaol o hiwmor yr iaith Gymraeg a welwyd yn ‘Noson Lawen’ (rhaglen Amrywiaeth Iaith Gymraeg) ar S4C. Drwy watwar ei hun, mae Bonner yn cwestiynu beth mae hyn yn datgelu am ein perthynas gyda’n hunaniaethau diwylliannol.

Fe grëwyd y gwaith drwy gyfres o destunau a ysgrifennwyd gan yr artist, ac a ysgogwyd gan brofiadau George Borrow o deithio o amgylch Cymru. Mae’r testunau a grëwyd gan yr artist yn ddoniol, a’n mynd â ni i gyfnod o beisiau ag ystafelloedd te, tra’n cynnwys cyfeiriadau cyfoes. Mae arddull a dosbarthiad y darn yn caniatáu i ni feddwl yr oedden nhw unwaith yn sgwrs go iawn a ddigwyddodd cael eu clywed gan yr artist.

Mae llyfr Borrow Wild Wales, a gyhoeddwyd yn 1862, yn cynnwys cofnodion mewn dyddiadur, sy’n mapio ei deithiau drwy dirwedd cefn gwlad, ei gyfarfodydd gyda’r Cymry a’r iaith Gymraeg. Mae gwaith Bonner yn gwneud mwy na chymryd ysbrydoliaeth o destun Borrows, mae’n waith a wnaethpwyd o wybodaeth o’r pethau a ysgrifennodd, ac mewn ffordd, mae’n ail-fframio dehongliad neu gyflwyniad i ddiwylliant o safbwynt person arall. Gan ddefnyddio synfyfyrion Borrows fel ffynhonnell ar gyfer archwilio, mae Bonner yn ein hannog ni i werthuso ein canfyddiadau o hunaniaeth ddiwylliannol. Mae proses gylchol o fewn y gwaith yma, sy’n sylwebu ar gynrychiolaethau ac ar brofiadau un person, ac ar ail-archwilio’r fersiwn yno gan un arall. Fel sawl artist Cymreig, mae Wild Wales Bonner yn cwestiynu stereoteipiau diwylliannol, ond drwy ddenfyddio stereoteipiau, mae hi’n cyflwyno gwaith doniol a chyfoes.

Artist yw Elen Bonner sydd wedi’i sefydlu yn Nhregaron, Ceredigion. Ar ôl astudio yng Ngholeg Prifysgol y Celfyddydau Creadigol yng Nghaergaint, fe ddychwelodd i Gymru yn 2007 i wella ei harfer ymhellach. Mae Bonner yn artist sydd newydd raddio’n ddiweddar, ac sydd wedi dychwelyd i Gymru, ac y mae ei chyfraniad at ddatblygiad celf Cymraeg cyfoes yn ofnadwy o bwysig. Ar hyn o bryd, mae hi’n artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.
 re.

 *Yn 2009, newidiodd In Focus ei enw i Test Bed. 
  

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.