Gweithdai Gwyliau

Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Dydd Mawrth, 10.30am-12.30pm
£ 7.50 / ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Exhibition Openinging | Twist - Cecile Johnson Soliz

Agoriad a Digwyddiad Llansio Sadwrn 29 Mehefin, 3.00yh - ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

Bydd yr Caffi ar gau 23-27 Mis Mai

Bydd yr Oriel ar gau ar ddydd Llun Gwyl y Banc, 27 Mai

 

 

 

Oriel Oriel Davies 2008

RE:drawing

14 Mehefin 2008 - 02 Awst 2008

Artist drawing on gallery wall

Image 1 of 15 next >   Joseph Fletcher 14 June - 2 August 2008 (installation) 2008

RE:drawing yw trydedd arddangosfa Agored ddwyflynyddol Oriel Davies Gallery. Eleni, gwahoddwyd yr artistiaid i gyflwyno gwaith oedd yn archwilio dylunio yn ei synnwyr mwyaf eang ac arbrofol. Mae’r arddangosfa’n cyflwyno gwaith newydd a gwaith diweddar gan 44 o artistiaid sy’n datblygu, rhai sydd yng nghanol eu gyrfa a rhai sefydledig o Gymru a’r Gororau, gan amlygu ystod a dyfeisgarwch arferion cyfredol ‘dylunio’.

RE:drawing yw’r drydedd o arddangosfeydd agored bob dwy flynedd Oriel Davies Gallery. Eleni gwahoddwyd cyflwyniadau i ymateb i’r arfer o luniadu yn ei ystyr ehangaf a mwyaf arbrofol. Mae’r sioe yn dangos gweithiau celf newydd a diweddar gan 14 o artistiaid o Gymru a’r Gororau sy’n cynrychioli cryfder a gwreiddioldeb gwaith a ganfyddir yn y rhan hon o’r DU.

Roedd y broses o ddethol gwaith yr 182 o gynigion, a oedd i gyd o safon hynod o uchel, yn dasg heriol i’r panel eleni oedd yn cynnwys Nigel Prince (Curadur, Ikon Gallery, Birmingham) ac Yvonne Crossley (artist a detholwr Gwobr Luniadu Jerwood yn flaenorol) a Sue Williams (artist ac un a roddwyd ar restr fer Artes Mundi 2 2006). Roedd y meini prawf dethol yn canolbwyntio ar ymateb yr artist i’r testun, eu dehongliad, eu defnydd o ddeunyddiau, ansawdd y gwaith, arloesedd a gwreiddioldeb.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys amrywiaeth cyfoethog o ddulliau yn pwysleisio ac yn ymchwilio i’r amrywiol ffyrdd y gall lluniadu fodoli. Mae’r sioe yn dwyn ynghyd animeiddio, fideo, cerflunwaith, print, gosodiad, y llyfr braslunio a ffotograffiaeth, ymysg cyfryngau eraill, gyda’r nod o ysgogi, herio a diddanu ymwelwyr wrth hyrwyddo cyfoeth creadigedd yn y maes hwn.

Mae lluniadu yn hynafol, cyn-hanesyddol hyd yn oed, ac wedi bod yn rhan integral o fodolaeth ddynol ar draws y byd. Boed hynny i egluro a dogfennu’r byd o’n cwmpas, plotio adeiladwaith adeilad a chofadeiladau, cyfathrebu â bydoedd eraill neu fel rhan o arferion defodol, mae wedi bod yn agwedd sylfaenol o gyfleu cysyniadau, meddyliau, agweddau, emosiynau a ffantasïau. Bu i ddyfodiad cynhyrchu papur a’r ffaith ei fod ar gael yn gyffredinol yn Ewrop yn ystod yr 1400au arwain at ymchwydd o weithgaredd yn ymwneud â lluniadu drwy’r 300 mlynedd wedi hynny. Yn aml, roedd y lluniadau hyn yn bodoli fel ffordd o ymchwilio i gyfansoddiad a chynrychiolaeth anatomegol berffaith neu naturiol cyn darn terfynol o waith wedi ei gomisiynu (peintiad neu gerflunwaith yn aml).

Wrth i artistiaid ddod yn rhydd o draddodiadau nawdd celf yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, bu iddynt ddechrau creu gwaith gan ganolbwyntio ar faterion unigol. Roedd hyn yn holl bwysig yn natblygiad arferion celf Gorllewinol ac ymchwiliadau artistig a ddilynodd hynny. Dechreuodd lluniadu fodoli y tu hwnt i’r llyfr braslunio ac fel rhagflaenydd i waith ‘terfynol’ ac yn hytrach daeth yn ddeunydd addas ar gyfer trafodaeth feirniadol.

Mae RE:drawing yn cynnig cipolwg ar sut y mae artistiaid cyfoes yn parhau i ymchwilio i ddeialogau ynghylch arferion lluniadu gan gynnwys ei bresenoldeb ymreolaethol. Er bod y gweithiau yn amrywiol mae nifer o gysyniadau sy’n eu cysylltu, prosesau a ffenonema sy’n bresennol yn y sioe. Mae ymchwilio i amser (boed hynny yn bwrpasol neu yn ddamweiniol) yn ymddangos ymysg llawer o’r gweithiau, yn bodoli yn aml drwy brosesau cynhyrchu dwys ac sy’n defnyddio llawer o amser ac a gyflawnwyd yn aml drwy weithredoedd obsesiynol neu ailadroddus, tra bo darnau eraill yn cyfeirio at dreigl amser ei hun.

Yn nhermau cynhyrchu, mae’r arddangosfa yn dangos gwrthgyferbyniad rhwng gwaith a gynhyrchwyd gan ddefnyddio tw^ls a deunyddiau soffistigedig a thechnolegol yn aml, gyda darnau wedi eu creu o wrthrychau bob dydd a welir ym mhobman, gyda phob un yn cyfrannu at drafodaethau yngly^n â gwneud marciau, llinell, ffurf a chyfansoddiad.

Yn ychwanegol at yr arddangosfa mae dwy wobr yn mynd gyda nhw a roddwyd gan y panel dethol gan gynnwys Gwobr 1af a Gwobr 1af Myfyriwr. Mae’r ddwy yn cynnwys y cyfle i’r artistiaid sy’n ennill arddangos yn y brif oriel yn 2009. Ynghyd â hyn, mae gwobr Dewis y Bobl yn caniatáu i ymwelwyr ddewis eu hoff waith.

Mae Oriel Davies yn diolch yn gynnes iawn am garedigrwydd y canlynol am eu cefnogaeth i RE:drawing: Whittingham Riddell, Imprint, Newtown Station Travel, the Arts Council of Wales and the Esmée Fairbairn Foundation

Mae Oriel Davies hefyd yn diolch i’r detholwyr a beirniaid arddangosfa agored RE:drawing: Nigel Prince, Curator, Ikon Gallery, Birmingham; Yvonne Crossley, Jerwood Drawing Prize Selector 2006; Sue Williams, Artist and Alex Boyd, Curator, Oriel Davies Gallery