Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Lands End

Ruth Claxton

11 Hydref 2008 - 29 Tachwedd 2008

Gallery installation detail

Image 1 of 8 next >   Ruth Claxton Lands End 2008

Mae gosodwaith Ruth Claxton, Lands End, yn cyflwyno tirlun ymledol, rhyfeddol o gylchau dur wedi’u paentio, gwaith metel uchel, drychau a gwydr lliw, a ffigurau porslen a gafwyd o arwerthiannau cist car, siopau bric a brac a safleoedd arwerthu ar y we wedi'u gosod yma ac acw. Nod y gwaith yw profi ein cyfyngiadau canfyddiadol, ac mae’n dangos diddordeb yr artist mewn archwilio fersiynau gwahanol o realiti, yn cynnwys bydoedd rhithwir.

Mae Ruth Claxton, a anwyd yn Ipswich ym 1971 ac a leolir yn awr yn Birmingham, yn artist y mae ei gwaith yn ymwneud yn ei hanfod â materoldeb y byd a’n profiad mwy a mwy cyfryngol ohono drwy dechnoleg ddigidol.

Mae’r artist wedi creu gosodiad newydd uchelgeisiol, tirlun o ddisgiau gyda drychau arnynt, wedi eu gosod o fewn standiau arddangos llwyd iwtilitaraidd i greu’r ddelwedd o dyrau yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau’r oriel. Mae trefniadau cymhleth o ddolennau dur yn cael eu dal, fel pe baent ar ganol hedfan, yn uchel i fyny yn waliau’r gofod. Mae llwyfannau yn gorgyffwrdd gan ffurfio rhwydweithiau cymhleth o siapiau sy’n cloi i’w gilydd. Mae’r drychau yn dal golwg o’r gwyliwr ar onglau lluosog gan gymysgu’r synnwyr o ofod, pellter a graddfa. Yn gyffredinol, mae’r gosodiad yn profi ffiniau ein hamgyffred, gan ein boddi mewn byd sy’n dangos ffocws Claxton gyda gwahanol fersiynau o realiti, gan gynnwys bydau rhithwir.

Meddai Claxton ei hun:

...mae tirlun technolegol yn brofiad na allwn ei ddeall yn llwyr, sydd hyd yn oed yn fwy enfawr a di-ymyl a thu hwnt i ni ein hunain na natur. Dydyn ni ddim yn gwybod ac ni allwn ddangos pa mor fawr yw’r rhyngrwyd er enghraifft, felly rydym yn dod yn elfen fechan iawn y tu allan i fath gwahanol o arucheledd. Mae gan y syniadau hyn berthynas â’r gweithiau a wnaf. Mae ei wreiddiau yn y byd go iawn ond yn un sy’n ymddangos fel pe bai’n symud ac yn llithro o gwmpas, un nad ydych fyth yn wirioneddol sicr ohono.

Mae Claxton yn ymestyn yr ansicrwydd hwn i’r ffigurau porslen sy’n byw yn ei byd rhyfedd o ddur a gwydr. Mae’r objets’ d’art sentimental iawn hyn sy’n aml yn cael eu harddangos yn falch gan eu perchnogion ar silffoedd mantell neu gypyrddau wedi eu casglu o werthiannau cist ceir, siopau sothach ac ar safleoedd arwerthiannau ar y rhyngrwyd, â’u natur gartrefol yn ymddangos yn od o’u cymharu â’r strwythur enfawr y maent yn darganfod eu hunain ynddo. Mae’r artist wedi dewis ffigurau detholedig sydd wedi eu hanimeiddio mewn rhyw fodd; pob un gydag ystum, edrychiad ac felly sy’n ceisio rhyw ffordd o gysylltu â’r gwyliwr. Ond amharir ar y posibilrwydd hwn gan y tyfiannau gwrthun, sydd yn organig ac yn artiffisial yr un pryd, ac sy’n cuddio eu hwynebau.

Mae secwinau, rwberi, gleiniau a chlai modelu i blant yn ymddangos o bennau sydd wedi eu masgynhyrchu a’u peintio â llaw. Pan orfodir ni i edrych arnynt yn ofalus, gwelwn fod y cymeriadau seramig yn parhau â’u hystum, heb unrhyw atodion newydd yn amharu arnynt, wedi eu dallu neu eu hongian yn rhyfeddod yr hyn sy’n iawn o flaen eu llygaid. Weithiau wedi eu cyflwyno mewn parau, wedi eu cysylltu â chysylltiadau annaturiol a wnaed o ddarganfyddiadau cyfarwydd, lliwgar y daethpwyd o hyd iddynt mewn siopau punt neu sydd wedi eu gefeillio mewn adrannau gwahanol o’r gosodiad, mae ffigurau amrywiol ac adar yn clwydo ar ynysoedd pellennig.

Unwaith yma eto, mae Claxton yn cyfeirio at oblygiadau anghysurus cysoni ein bodolaeth yn y byd drwy dechnoleg – dadhiwmaneiddio, lle mae amgyffred wedi ei ysgaru oddi wrth brofiad. Nid yw’n syndod dysgu felly bod yr artist hwn â diddordeb mawr yn yr Ail Fywyd, y gymuned ar-lein sy’n gwneud ei defnyddwyr yn anhysbys ynghyd â rhoi llwyfan i gyfranogi mewn economi wirioneddol a yrrir gan arian. Mae eiddo rhithwir yn cael eu hadeiladu a’u gwerthu, mae cyfrannau rhithwir yn cael eu masnachu, mae digwyddiadau rhithwir yn cael eu hyrwyddo.

I gyd-fynd â’r arddangosfa hon, mae Claxton wedi cynhyrchu cyfres o gardiau post sy’n cael eu harddangos yn Oriel Mewn Ffocws. Gan dorri mewn i arwyneb cardiau, atgynhyrchiadau masnachol o weithiau yng nghasgliad Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mae’n diwygio’r ddelweddaeth, gan ei hymestyn allan tuag at y gwyliwr tra hefyd yn ei chuddio o’r golwg. Fel gyda holl waith Claxton, mae manylder ffisegol yr arwyneb yn rhwystro ein hymdrechion i weld beth sy’n gorwedd y tu hwnt.

Trefnwyd yr arddangosfa gan Oriel Ikon, Birmingham